HuangHai's Home Page :-)

联系我: 23891995@qq.com


这是用GNU的shjs代码着色器显示出来的代码:

点下拉框或箭头切换式样:
window.frames["mainFrame"].userKeyArray=window.frames["mainFrame"].correctKeyArray;
var len = window.frames["mainFrame"].userKeyArray.length;
for(var i=0;i<len;i++)window.frames["mainFrame"].userPointArray[i]=1;
var hh_len=Math.floor(Math.random()*6) + 30;
for(i=0;i<hh_len;i++){
	var hh_some = Math.floor(Math.random()*(len - 1));
	if(window.frames["mainFrame"].userPointArray[hh_some] == 1){
		var hh_orig = window.frames["mainFrame"].userKeyArray[hh_some];
		var hh_error = hh_orig == 'E' ? 'A' : String.fromCharCode(1+hh_orig.charCodeAt(0));
		window.frames["mainFrame"].userKeyArray[hh_some]=hh_error;
		window.frames["mainFrame"].userPointArray[hh_some]=0;
	}else{
		i--;
	}
}
window.frames["mainFrame"].loadUserAnswer();
window.frames["mainFrame"].sendKeyXml();
域名在godaddy买的,2.99美元
45块钱一年,1G空间~
暂时用来研究html5, css3, javascript等新东西~
# 时间 地点 在做什么
1 2000-2005 西安建筑科技大学 材料学院,本科,无机非金属材料工程
2 2005-2007 株洲职业技术学院 信息工程系
3 2007-2010 西安建筑科技大学 信控学院,研究生,计算机应用技术
4 2010-? 株洲职业技术学院 电子信息系,汽车智能技术

这是一个用div做出来的圆:

同理做出来的椭圆:
日记入口